Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2020 Вироби керамічні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг виробів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт розроблений на основі показників найкращих доступних технологій та гармонізований з міжнародними базовими екологічними критеріями на вироби кеамічні будівельні (ССС – Global Ecolabelling Netwok), що забезпечує визнання підтверджених екологічних переваг на міжнародному рівні.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 декабря 2001 року про загальну безпеку продукції.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • збалансоване управління природними ресурсами;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • поліпшення показників енергоефективності виробів;
 • обмеження вмісту небезпечних речовин у виробах;
 • зниження радіологічного забруднення виробів;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно виробів, що успішно пройшли сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.