НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

ISO 14020:2000

Екологічні марковання та декларації
Загальні принципи

Environmental labels and declarations -
general principles

Власник Всеукраїнська громадська організація
«ЖИВА ПЛАНЕТА»

Зміст

1. Сфера застосування

2. Терміни та визначення

3. Мета екологічних марковань та декларацій

4. Загальні принципи

1 Сфера застосування

Цей стандарт установлює принципи, якими слід керуватися у розробленні та використанні екологічних марковань та декларацій. Передбачається, що цей стандарт використовуватиметься спільно з іншими застосовними стандартами ISO серії 14020.

Цей стандарт не призначений для використання як нормативний документ для цілей сертифікації та реєстрації.

Примітка. Передбачається, що положення інших стандартів цієї серії є узгодженими з принципами, викладеними в цьому стандарті. До інших стандартів, що зараз входять до стандартів ISO серії 14020, належать ISO 14021, ISO 14024, а також ISO/TR 14025 (див. Бібліографію).

2 Терміни та визначення

2.1 екологічне марковання (en - environmental label, ru - экологическая маркировка), екологічна декларація (en - environmental declaration, ru - экологическая декларация)

Твердження, в якому зазначено екологічні аспекти певної продукції чи послуги

Примітка. Екологічні марковання чи декларація можуть бути подані у вигляді формулювання, символу чи зображення на етикетці продукції або паковання, в документації на продукцію, в технічних бюлетенях, в рекламних матеріалах тощо.

2.2 життєвий цикл (en - life cycle, ru - жизненный цикл)

Послідовні та взаємопов'язані стадії виробничої системи, починаючи від придбання сировини або утворення природних ресурсів і завершуючи остаточним видаленням

2.3 екологічний аспект (en - environmental aspect, ru - экологический аспект)

Елемент діяльності, продукції чи послуг організації, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем.

3 Мета екологічних марковань та декларацій

Загальна мета екологічних марковань та декларацій полягає у тому, щоб шляхом передавання перевірюваної точної та правдивої інформації про екологічні аспекти виробів та послуг сприяти розширенню попиту та постачання тих виробів та послуг, які чинять менший тиск на навколишнє середовище, тим самим стимулюючи використання потенціалу для ринково обумовленого постійного поліпшення екологічних характеристик.

4 Загальні принципи

4.1 Загальне положення

Всі принципи, викладені в 4.2-4.10, застосовують до всіх екологічних марковань та декларацій.

У випадку, коли інші стандарти ISO серії 14020 містять вимоги, конкретніші за вимоги стандарту ISO 14020, повинні бути дотримані ці конкретніші вимоги.

4.2 Принцип 1

4.2.1 Формулювання

Екологічні марковання та декларації повинні бути точними, перевірюваними, доречними та правдивими.

4.2.2 Особливі міркування

Корисність та ефективність екологічних марковань та декларацій залежить від того, якою мірою вони передають достовірну та суттєву інформацію про екологічні аспекти певної продукції. Екологічні марковання та декларації повинні містити точну інформацію про екологічні аспекти певної продукції. Фактографічна та технічна основи екологічних марковань та декларацій повинні уможливлювати їх перевірку. Екологічні марковання та декларації повинні містити доречну інформацію; вони повинні торкатися лише суттєвих екологічних аспектів, пов'язаних з реальними умовами видобування природних ресурсів, виробництва, розподілення, використання або видалення продукції. Основу екологічних марковань та декларацій слід періодично аналізувати на відповідність новітнім досягненням. Частота збирання інформації повинна відповідати темпам впровадження новітніх досягнень. Екологічні марковання та декларації повинні бути зрозумілими і не повинні вводити в оману покупця продукції.

4.3 Принцип 2

4.3.1 Формулювання

Розроблення, прийняття або застосування процедур та вимог, пов'язаних з екологічними маркованнями та деклараціями, не повинні мати на меті або припускати ефект створення додаткових перешкод у міжнародній торгівлі.

4.3.2 Особливі міркування

Для кращого розуміння вищевикладеного принципу слід керуватися положеннями та тлумаченнями Світової організації торгівлі.

4.4 Принцип 3

4.4.1 Формулювання

Екологічні марковання та декларації повинні базуватися на науковій методології, грунтовність та всеохоплюваність якої є достатніми для підтримки твердження і яка уможливлює отримання точних та відтворюваних результатів.

4.4.2 Особливі міркування

Інформація на підтримку екологічних марковань та декларацій повинна збиратись та оцінюватись з використанням методів, які є визнаними та широко прийнятими в наукових чи професійних дисциплінах або доцільність яких може бути науково доведена в інший спосіб. В усіх можливих випадках необхідно, щоб методи відповідали визнаним стандартам, що мають міжнародне застосування (ними можуть бути міжнародні, регіональні чи національні стандарти), або були неупереджено проаналізованими застосовними у промисловості чи торгівлі методами. Використовувані методи повинні бути прийнятними для твердження і забезпечувати необхідною для підтримки твердження інформацією, яка є доречною, точною та відтворюваною.

4.5 Принцип 4

4.5.1 Формулювання

Інформація стосовно процедури, методології та будь-яких критеріїв, використовуваних на підтримку екологічних марковань та декларацій, повинна бути у наявності та надаватися на вимогу всім зацікавленим сторонам.

4.5.2 Особливі міркування

Інформація повинна включати основоположні принципи, припущення та граничні умови. Необхідно, щоб ця інформація була достатньою та розумно всебічною, щоб дозволяти замовникам, потенційним покупцям та іншим зацікавленим сторонам оцінювати та порівнювати екологічні марковання та декларації з погляду наукових принципів, доречності та загальної чинності, а також визначати, чи екологічні марковання та декларації відповідають застосовним стандартам ISO серії 14020. Ця інформація повинна також чітко зазначати, чи екологічне марковання або екологічна декларація є самостійно декларованими екологічними твердженнями або грунтуються на висновках незалежно проведеного затвердження.

Способи отримання цієї інформації повинні бути відомі замовникам та потенційним покупцям в будь-якому місці пропонування продукції чи послуги. Для забезпечення цього існують різноманітні засоби, що обговорюються в 4.10. Доступність конкретної інформації може бути обмеженою через конфіденційність ділової інформації, права на інтелектуальну власність або аналогічні правові обмеження.

4.6 Принцип 5

4.6.1 Формулювання

Під час розроблення екологічних марковань та декларацій повинні бути враховані всі доречні аспекти життєвого циклу продукції.

4.6.2 Особливі міркування

Життєвий цикл певної продукції охоплює стадії, починаючи від діяльності, пов'язаної з виробництвом та постачанням сировини, або від утворення природних ресурсів і завершуючи остаточним видаленням. Розгляд життєвого циклу певної продукції дозволяє певній стороні, яка розробляє екологічне марковання або екологічну декларацію, враховувати певний спектр чинників, які впливають на навколишнє середовище. Поряд з цим він дозволяє цій стороні ідентифікувати потенційну можливість збільшення одного впливу у процесі зменшення іншого.

Розгляд життєвого циклу певної продукції повинен сприяти ідентифікації прийнятних та доречних характеристик і критеріїв, пов'язаних з екологічними маркованнями та деклараціями, або визначенню значущості певного екологічного твердження. Ступінь розгляду життєвого циклу може різнитися залежно від типу екологічного марковання або екологічної декларації, характеру твердження та категорії продукції.

Це не обов'язково означає, що слід проводити саме аналіз життєвого циклу.

4.7 Принцип 6

4.7.1 Формулювання

Екологічні марковання та декларації не повинні перешкоджати впровадженню нововведень, які забезпечують актуальність екологічних характеристик або мають потенціал щодо їх поліпшення.

4.7.2 Особливі міркування

Вимоги доцільніше виражати з погляду експлуатаційних характеристик, ніж конструкційних чи описових характеристик. Цей підхід залишає максимум гнучкості для технічних чи інших нововведень. Слід уникати приписових конструкційних критеріїв або безумовної переваги окремої технології через можливість обмеження або перешкоджання вдосконаленню продукції, яке не впливатиме на відповідність застосовним екологічним критеріям або може вести до значного поліпшення екологічних характеристик.

4.8 Принцип 7

4.8.1 Формулювання

Будь-які адміністративні вимоги або інформаційні потреби, пов'язані з екологічними маркованнями та деклараціями, повинні бути обмежені тими, що є необхідними для встановлення відповідності застосовним критеріям та стандартам щодо марковань та декларацій.

4.8.2 Особливі міркування

Необхідно, щоб всі організації, незалежно від їхнього розміру, мали однакові можливості використовувати екологічні марковання та декларації. Цьому не повинні перешкоджати зовнішні чинники або вимоги, пов'язані, наприклад, зі складністю процедури, недоцільною інформацією або потребами адміністративного характеру.

4.9 Принцип 8

4.9.1 Формулювання

Процес розроблення екологічних марковань та декларацій повинен включати відкрите для участі консультування з зацікавленими сторонами. Слід докладати розумних зусиль для досягнення консенсусу на всіх етапах процесу.

4.9.2 Особливі міркування

Процес розроблення стандартів та критеріїв повинен бути відкритим для всіх зацікавлених сторін. Сторонам необхідно пропонувати брати участь у розробленні і сприяти їх залученню шляхом своєчасного та адекватного повідомлення. Сторони можуть вибирати, яким чином брати участь: або безпосередньо, або в інший спосіб, наприклад, шляхом звичайного листування або за допомогою електронного зв'язку. Результати опрацювання коментарів та вхідної інформації повинні бути значущими, відбиваючи сутність коментарів та вхідної інформації. У випадку екологічних самодекларацій, що розробляються відповідно до ISO 14021, консультаційний процес можна вважати реалізованим під час розроблення зазначеного стандарту.

4.10 Принцип 9

4.10.1 Формулювання

Сторона, яка робить екологічні марковання та деклараціі, повинна забезпечувати, щоб інформація про екологічні аспекти продукції, що є суттєвою для екологічного марковання та екологічної декларації, була доступною для замовників та потенційних покупців.

4.10.2 Особливі міркування

Зрештою, результативність екологічних марковань та декларацій залежить від їх здатності дозволяти замовникам та потенційним покупцям брати на себе відповідальність, на підставі інформаційно обгрунтованого вибору, за екологічні аспекти своїх закупівельних рішень, а також впливати на замовників та потенційних покупців в їхньому виборі продукції. Це, в свою чергу, пов'язане з тим, якою мірою замовники та потенційні покупці сприймають та розуміють надавану інформацію про екологічні аспекти.

Тому, сторони, які використовують екологічні марковання та декларації, мають певний стимул і несуть відповідальність за забезпечення своїх замовників та потенційних покупців доступом до інформації, з тим щоб замовник та потенційний покупець могли розуміти значення будь-якого твердження, символу або терміна. Цього можна досягти різноманітними засобами, наприклад, рекламуванням, оформленням пояснювальних стендів в місцях роздрібної торгівлі, запровадженням безоплатних телефонних номерів, а також навчальних програм тощо. Надавана інформація повинна бути доречною та достатньою з погляду характеру та сфери застосування екологічного твердження, яке роблять.