Вироби для судноплавства з полімерних матеріалів виробництва ТОВ «ХІМБУДПЛАСТМАС» успішно пройшли сертифікацію за схемою згідно ISO 14024. Поліпшені екологічні характеристики поплавків та інших виробів різних модифікації оцінювались на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на цю категорію продукції програм екологічного маркування І типу (згідно ISO 14024) Німеччини (The Blue Angel Ecolabel) та країн Скандинавії (The Nordic Swan Ecolabel).

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

СОУ ОЕМ 08.002.14.020 встановлює більш кращі ніж загальнообов’язкові показники і вимоги що спрямовані на:

 • зменшення впливів на довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з застосуванням хімічних речовин і препаратів, зокрема;
 • зниження емісій летких органічних сполук;
 • збалансоване управління ресурсами;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення відходів споживання та виробництва.

За результатами оцінювання життєвого циклу виробів з полімерних матеріалів виробництва ТОВ «ХІМБУДПЛАСТМАС» було сертифіковано 76 найменувань продукції. Повний перелік сертифікованих виробів зазначений у сертифікаті № UA.08.002.549 який виданий 04.08.2022 року.

Виробник демонструє сталість постачальників сировини. За результатами оцінювання складників продукції, встановлено що продукція не містить:

 • пігментів та добавок на основі свинцю, олова, кадмію, хрому VI та ртуті;
 • селену;
 • фталатів.
 • галогенованих органічних сполук (у тому числі хлорованих полімерів, ПВХ, ПВДХ, хлорованих парафінів, фторованих сполук та антипіренів);
 • важких металів
 • біоцидів.

Сертифіковані вироби з полімерних матеріалів не менш ніж 20% за масою перероблений матеріал.

Інші складники виробів з полімерних матеріалів не місять речовин шкідливих для здоров’я людини і довкілля, за класифікацією і експертною оцінкою згідно вимог міжнародної системи класифікації та маркування хімічних речовин та таких що обмежуються згідно з СОУ ОЕМ 08.002.14.055.

Виробництво продукції відбувається методом ротаційного формування - це технологія виробництва легких та безшовних полімерних виробів великих розмірів із поліетилену. Вироби, вироблені за цією технологією особливо міцні, так як матеріал не піддається тиску при виробництві і в результаті в ньому відсутні внутрішні напруження.

Детальніше про продукцію і виробника на www.ukrhimplast.com.

Перевірено та сертифіковано