4 найменування плит гіпсокартонних ТМ «Кнауф» («Knauf») (сертифікат № UA.08.002.352) виробництва ТОВ «Кнауф Гіпс Кмїв» успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.16.072:2020 Вироби гіпсові будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг виробів гіпсових щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на цю категорію продукції програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) скандинавських країн (Nordic Swan), Німеччини (Blaue Engel), Канади (Environmental Choice) та Нової Зеландії (Environmental Choice New Zealand).

У складі екологічно сертифікованих гіпсокартонних плит ТМ Кнауф («Knauf») відсутні небезпечні складники з вмістом: летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, органічних сполук олова, галогенованих органічних зв’язуючих компонентів, галогенованих органічних антипіренів, галогенованих органічних або ароматичних розчинників, фталатів з алкильними групами (метил-, етил-, пропил, бутил або октил).

Результати випробувань підтверджують значно нижчий за встановлений державними нормами (370 Бк/кг) та екологічними критеріями (150 Бк/кг) допустимий показник ефективної сумарної активності природних радіонуклідів – менший мінімальної активності що дедектується.

На підприємстві впроваджена, діє та сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Впроваджуються елементи системи екологічного управління. Екологічна політика підприємства спрямована на: виробництво продукції з поліпшеними екологічними характеристиками, підвищення екологічної безпеки виробничих процесів, скорочення викидів забруднюючих речовин, зокрема парникових газів, зменшення обсягів утворення відходів.

Підприємством також активно впроваджуються заходи з:

  • інформування споживачів про переваги екологічно сертифікованої продукції,
  • підвищення компетентності персоналу з питань щодо екологічної сертифікації продукції, застосування екологічного марковання та вимог екологічних критеріїв,
  • інформування постачальників сировини, інгредієнтів та споживчої тари про екологічну сертифікацію та вимоги екологічних критеріїв.

Детальніше про продукцію ТМ Кнауф (KNAUF) на www.knauf.ua

Перевірено та сертифіковано