ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» розширило дію екологічного сертифікату № UA.08.002.353 на суху будівельну суміш Кнауф Перлфікс. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT).

За результатами аналізування даних підтверджено відповідність поліпшеним екологічним характеристикам будівельної продукції щодо впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду та вимог стандартів еко- маркування програм скандинавських країн (Nordic Swan Ecolabel) та США (Green Seal).

Документи враховують положення актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
 • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) та інших.

СОУ ОЕМ 08.002.16.070 встановлюють вимоги до:

 • ресурсоефективності;
 • енергоефективності технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • обмеження вмісту небезпечних речовин складниках;
 • зниження питомої активності радіонуклідів продукції;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Складники для виробництва екологічних сумішей будівельних сухих не повинні містити:

 • азбест;
 • фосфогіпс;
 • формальдегід;
 • органічні сполуки олова ;
 • галогеновані органічні зв’язуючі компоненти;
 • галогеновані органічні антипірени;
 • галогеновані органічні або ароматичні розчинники;
 • фталати з алкильними групами: метил-, етил-, пропил, бутил або октил;
 • пігменти та добавки з вмістом сполук миш’яку, селену, свинцю, кадмію, хрому, ртуті.

Результати випробувань підтверджують значно нижчий за встановлений державними нормами (370 Бк/кг) та екологічними критеріями (150 Бк/кг) допустимий показник ефективної сумарної активності природних радіонуклідів – менший мінімальної активності що дедектується.

На підприємстві впроваджена, діє та сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Впроваджуються елементи системи екологічного управління. Екологічна політика підприємства спрямована на: виробництво продукції з поліпшеними екологічними характеристиками, підвищення екологічної безпеки виробничих процесів, скорочення викидів забруднюючих речовин, зокрема парникових газів, зменшення обсягів утворення відходів.

Підприємством також активно впроваджуються заходи з:

 • інформування споживачів про переваги екологічно сертифікованої продукції,
 • підвищення компетентності персоналу з питань щодо екологічної сертифікації продукції, застосування екологічного марковання та вимог екологічних критеріїв,
 • інформування постачальників сировини, інгредієнтів та споживчої тари про екологічну сертифікацію та вимоги екологічних критеріїв.

Детальніше про продукцію ТМ Кнауф (KNAUF) на www.knauf.ua

Перевірено та сертифіковано