Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.27.029:2020 Устатковання електричне та побутові прилади. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу прийнятий методом передруку і є ідентичним стандарту Програми екологічного маркування країн Північної Європи (знак екологічного маркування The Nordic Swan) (Nordic Ecolabelling of White Goods. Version 5.4. 20 June 2013 - 31 December 2020).

Стандарт розроблено у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі аналізування життєвого циклу устатковання електричного та побутових приладів, виготовлених за прогресивними технологіями та екологічних критеріїв програм екологічного маркування І типу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог міжнародних стандартів:

 • ISO 10004:2004 Solid Wast – Classification (ISO 10004: 2004 Тверді відходи – Класифікація);
 • IEC 62321:2008 Electrotechnical products – Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers) (IEC 62321: 2008

Електротехнічні вироби. Визначення рівнів шести регульованих речовин (свинцю, ртуті, кадмію, шестивалентного хрому, полібромованих біфенілів, поліборофорних дифенілових ефірів) та актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
 • Директиви 2011/65 / ЄC Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 року про обмеження використання деяких небезпечних речовин у електричному та електронному обладнанні (RoSH 2).

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • стале управління природними ресурсами;
 • обмеження використання небезпечних хімічних речовин;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення енергоємності технологічного процесу виробництва;
 • енергоефективність та надійність устаткування;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно устатковання, що успішно пройшло сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.