Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.24.073:2016 Прокат сталі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу (PE-148.02 Ecolabel for Steel products for construction of Brazilian Association for Technical Standards’s Environmental Labeling program, IDT) встановлює критерії визначення переваг прокату сталі щодо потенційних впливів продукції на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт прийнятий методом передруку, – ідентичний PE-148.02 Екологічне маркування сталевих виробів для будівництва програми екологічного маркування Бразильської асоціації технічних стандартів (PE-148.02 Ecolabel for Steel products for construction of Brazilian Association for Technical Standards’s Environmental Labeling program).

Стандарт розроблено у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі аналізування життєвого циклу прокату сталі, виготовленого за прогресивними технологіями та екологічних критеріїв програм екологічного маркування І типу.

Сфера дії цього стандарту поширюється на прокат сталі, а саме:

 • сортовий прокат;
 • листовий прокат;
 • труби;
 • метвироби.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог міжнародних стандартів:

 • ISO 10004:2004 - Solid Wast – Classification (ISO 10004: 2004 - Тверді відходи – Класифікація);
 • IEC 62321:2008 - Electrotechnical products – Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers) (IEC 62321: 2008 - Електротехнічні вироби. Визначення рівнів шести регульованих речовин (свинцю, ртуті, кадмію, шестивалентного хрому, полібромованих біфенілів, поліборофорних дифенілових ефірів);

та актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • стале управління природними ресурсами;
 • обмеження використання небезпечних хімічних речовин;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення енергоємності технологічного процесу виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Розроблений технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Прийнятий – 05.08.2016 р.

Рекомендований наступний перегляд – ІI півріччя 2021 р.

Позапланове перевіряння стандарту здійснюють у разі:

 • змін державних норм та/або нормативно-технічних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про властивості компонентів та технологічні інновації;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з споживанням та виробництвом виробів згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно засобів, що успішно пройшли сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.