Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.018:2020 Олії рослинні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг олій рослинних щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Комісії (ЕС) № 466/2001 від 08 березня 2001 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів у харчових продуктах;
  • Директиви Ради ЄС № 88/344/EEC від 13 червня 1988 року щодо зближення законодавств держав-членів на основі того, що стосується екстракційних розчинників при виробництві продуктів харчування та харчових інгредієнтів;
  • Директиви Ради ЄС № 1999/13/EC від 11 березня 1999 року про обмеження викидів летких органічних сполук, спричинених використанням органічних розчинників в певних процесах та установках.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
  • обмеження застосування токсичних речовин у процесі виробництва (понад вимог державних норм);
  • зниження питомої активності радіонуклідів у продукції (понад вимог державних норм);
  • зниження вмісту в продукції токсичних елементів (у тому числі важких металів, пестицидів та інших агрохімікатів,– понад вимог державних норм);
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.