Засоби для миття та прибирання оселі українського виробника ТОВ фірма СВ успішно пройшли сертифікацію в українській програмі екологічного маркування за схемою згідно ISO 14024.

Сфера дії екологічного сертифікату UA.08.002.506 поширюється 17 найменувань продукції ТМ «Clean House».

Оцінювання здійснювалось на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Вимоги цього стандарту гармонізовані з критеріями європейської програми екологічного маркування Ecolabel.EU і адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби;
  • Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу продукції й спрямовані на максимальну мінімізацію негативного впливу виробничих процесів і продукції на здоров’я людини та довкілля.

Засоби для миття та прибирання ТМ CLEAN HOUSE відповідають вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.065 і не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для здоров’я людини та довкілля, мають біологічну розчинність високого ступеня (понад 80%) і не шкодить водним екосистемам.

Всі складники що застосовуються для виробництва засобів проходять відбір за класами і категоріями небезпеки згідно з екологічним стандартом. На виробництві впроваджений системний контроль якості інгредієнтів та готової продукції.

Виробництво засобів ТМ Clean House здійснюється із дотриманням таких принципів:

  • раціональне використання сировини, матеріалів, природних ресурсів та енергії, постійно знижувати їх витрати, інтегрувати безвідходні і маловідходні технології, зберігання і утилізація відходів виробництва та використання;
  • вдосконалення виробничих процесів, інтеграція нового обладнання, технологій і засобів захисту, які створюють безпечні умови праці;
  • вдосконалення рецептур засобів щодо їх якості і безпеки.

Детальніше про екологічно сертифіковані засоби ТМ «Clean House» www.cleanhouse.ua

Перевірено та сертифіковано