11 найменувань лакофарбових матеріалів ТМ «Green line» та ТМ «Поліпласт» (сертифікат №UA.08.002.462) виробництва ТОВ «Будівельно технологічний альянс» успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.016.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг лакофарбових матеріалів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні Рішенням Єврокомісії №2014/312/ЄС від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків.

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС №1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006);
  • Директиви Європейського парламенту і Ради №2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Екологічно сертифікована продукція не містить: важких металів (кадмію, свинцю, хрому VI, ртуті, миш'яку, барію, селену, сурми, кобальту), алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілсульфонатів, етиленгліколю, озоноруйнівних речовин, галогенізованих органічних розчинників, формальдегіду, фталатів, залишкових вільних мономерів.

Показники вмісту ЛОС та сполук ізотиазоліонів не перевищують показників, допустимих екологічним стандартом.

Керівництво підприємства приділяє особливу увагу управлінню екологічними аспектами. На підприємстві визначена екологічна політика, екологічні цілі та впроваджуються заходи для їх досягнення. Підприємством також активно впроваджуються заходи з:

  • інформування споживачів про переваги екологічно сертифікованої продукції,
  • підвищення компетентності персоналу з питань щодо екологічної сертифікації продукції, застосування екологічного марковання та вимог екологічних критеріїв,
  • інформування постачальників сировини, інгредієнтів та споживчої тари про екологічну сертифікацію та вимоги екологічних критеріїв.

Детальніше про продукцію на www.poli-plast.ua.

Перевірено та сертифіковано