ПрАТ «Івано-Франківськцемент» отримало екологічний сертифікат № UA.08.002.484 на 16 найменувань сухих будівельних сумішей ТМ «КРУМІКС» («KRUMIX»).

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Сухі суміші будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг матеріалів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Вимоги цього стандарту гармонізовані з екологічними критеріями на дану категорію продукції програм екологічного маркування (І тип згідно з ISO 14024) скандинавських країн (Nordic Swan) та США (Green Seal).

У складі екологічно сертифікованих сухих будівельних сумішей ТМ «КРУМІКС» («KRUMIX») відсутні складники з вмістом летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, органічних сполук олова, галогенованих органічних зв’язуючих компонентів, галогенованих органічних антипіренів, ароматичних розчинників, фталатів з алкильними групами (метил-, етил-, пропил, бутил або октил). Видобуток гіпсу на основі якого виробляються суміші ТМ «КРУМІКС» («KRUMIX») здійснюється безпосередньо ПрАТ «Івано-Франківськцемент» з Межигірсько – Маринопільського родовища у Івано-Франківській області.

За результатами досліджень встановлено, що показник ефективної сумарної активності природних радіонуклідів екологічно сертифікованих сухих будівельних сумішей ТМ «КРУМІКС» («KRUMIX») знаходиться в межах від 19,9 до < 50 Бк/кг, що значно нижче за встановлений державний норматив – 370 Бк/кг.

На підприємстві використовують високоефективні технології, які дозволяють знизити використання палива та зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для технологічних процесів використовується обладнання зарубіжного та вітчизняного виробництва. Підприємством також вживаються заходи по скороченню обсягів утворення відходів.

На підприємстві впроваджена та сертифікована система управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT).

Детальніше про продукцію та виробництво на www.ifcem.if.ua.

Перевірено та сертифіковано