Екологічна сертифікація продукції ТМ Śnieżka виробництва ТОВ «Снєжка-Україна» проходила за схемою згідно ISO 14024. Екологічні переваги продукції відносно впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність екологічних критеріїв: СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU що затвердженні рішенням Єврокомісії від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків (документ зареєстровано під номером C(2014) 3429) (текст має відношення до ЄЕЗ) (2014/312/EC).

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006);
 • Директиви 2004/42/CE Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Основним завданням при впровадженні екологічних критеріїв на лакофарбові матеріали є:

 • обмеження вмісту небезпечних речовин у лакофарбових матеріалах;
 • поліпшення якості та строку служби лакофарбового покриття;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

За результатами оцінювання життєвого циклу лакофарбових матеріалів ТМ Śnieżka сфера дії екологічного сертифікату № UA.08.002.337 поширила свою дію на:

Фарбу водно-емульсійну «Снєжка Еко Плюс»

Фарбу водно-емульсійну «Снєжка стійка до миття Маттлатекс»

Фарбу водно-емульсійну «Снєжка Б’юті»

Фарбу водно-емульсійну «Снєжка Маттлатекс Брілліант»

Виробник демонструє сталість постачальників сировини. За результатами оцінювання складників продукції, встановлено що продукція не містить:

 • важких металів (кадмію, свинцю, хрому VI, ртуті, миш'яку, барію, селену, сурми, кобальту);
 • алкілфенол етоксилати;
 • перфторовані алкілсульфонати;
 • етиленгліколю, озоноруйнівних речовин, галогенізованих органічних розчинників;
 • формальдегіду та формальдегідних смол;
 • фталатів.

Вміст летких органічних сполук (ЛОС) у складі заявленої для екологічної сертифікації продукції становить 10 г/л. Вміст НЛОС у складі заявленої для екологічної сертифікації відсутній. Фактичний показник вмісту ЛОС на 30% нижче ніж встановлений екологічним стандартом і в 3 рази нижче ніж найкращій що встановлений Технічним регламентом щодо обмеження викидів ЛОС унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів.

Інші складники лакофарбових матеріалів не місять речовин шкідливих для здоров’я людини і довкілля, за класифікацією і експертною оцінкою згідно вимог міжнародної і європейської систем класифікації та маркування хімічних речовин та таких що обмежуються згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

При транспортуванні та продажу лакофарбових матеріалів використовуються контейнери (відра) поліпропіленові з кришками або відра металеві з кришками.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260: 2003 Тара і паковання спожиткові маркування. Загальні вимоги.

Матеріал для виготовляння споживчої тари придатний для переробки. Полімерні матеріали не містять сполук хлору.

Паковання марковане щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Екологічні аспекти виробництва та програма енергозбереження перевірятимуться під час проведення наглядового аудиту у грудні 2021 року за базовим сертифікатом, сферу дії якого розширено на зазначені чотири нових найменувань фарб водно-емульсійних.

Детальніше про продукцію і виробництво: www.sniezka.ua

Перевірено та сертифіковано