Повторна екологічна сертифікація продукції ТМ Śnieżka виробництва ТОВ «Снєжка-Україна» проходила за схемою згідно ISO 14024. Екологічні переваги продукції відносно впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність оновлених у 2016 році екологічних критеріїв: СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду, вимог законодавства ЄС, екологічних критеріїв для лакофарбових матеріалів європейських та інших програм екологічного маркування згідно ISO 14024, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006);
 • Директиви 2004/42/CE Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів;
 • Рішення Комісії від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків (документ зареєстровано під номером C(2014) 3429) (текст має відношення до ЄЕЗ) (2014/312/EC);
 • Екологічних критеріїв програми екологічного маркування Північних країн Європи (Nordic Swan). Фарби та в’яжучі матеріали. Версія 5. 2 лютий 2015 - 31 березень 2020;
 • Екологічних критеріїв програми екологічного маркування США (Green Seal). GS-11 Екологічний стандарт для фарб і покриттів;
 • Екологічних критеріїв програми екологічного маркування Австралії. GECA 23-2005 - Архітектурно-захисні покриття.

Основним завданням при впровадженні екологічних критеріїв на лакофарбові матеріали є:

 • обмеження вмісту небезпечних речовин у лакофарбових матеріалах;
 • поліпшення якості та строку служби лакофарбового покриття;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

За результатами оцінювання життєвого циклу лакофарбових матеріалів ТМ Śnieżka сфера дії екологічного сертифікату від 26.12.2017 № UA.08.002.337 поширила свою дію на:

 • фарби водно-емульсійні згідно ТУ У 24.3-30648854-001:2011: «Снєжка Еко», «Снєжка Макс Латекс», «Снєжка Енержі», «Снєжка Фреш Вайт», «Снєжка Дизайн люкс», «Грунтувальна фарба», «Снєжка Супер Матт», «Снєжка Вайт Ефект», «Снєжка Кідс»
 • фарби водно-емульсійні згідно ТУ У 20.3-30648854-010:2013: «Снєжка Стандарт Фасад», «Снєжка Оптімал Фасад», «Снєжка Акрилюкс Фасад»;
 • фарбу водно-емульсійну згідно ТУ У 24.3-30648854-008:2005: «Снєжка Екстра Фасад»
 • емалі акрилові водорозчинні згідно ТУ У 24.3-30648854-007:2003: «Супермаль акрилова», «Снєжка для радіаторів»;
 • шпаклівку згідно ДСТУ Б В.2.7.-233:210: «Акрил-Путц FS 20 Фініш»

Виробничі потужності ТОВ «Снєжка-Україна» розташовані у Яворівському районі Львівській області. Щорічний обсяг виробництва фарб водно-емульсійних складає 18000 т., емалі акрилові водорозчинні – 200 т., шпаклівок – 5000 т.

Всі етапи виробництва оснащені сучасним технологічним обладнанням, використовується безпечна та якісна сировина, що забезпечує умови для підтримки стабільності технологічного процесу та виготовлення продукції високої якості з поліпшеними екологічними характеристиками.

Екологічна політика ТОВ «Снєжка-Україна» встановлює спрямованість підприємства на захист довкілля та забезпечення безпеки працівників і споживачів. Політика визначає основні принципи та зобов’язання керівництва у сфері охорони навколишнього середовища щодо прийняття усіх мір, необхідних для забезпечення розуміння, підтримки і реалізації екологічної політики на всіх рівнях організації.

Основними принципами охорони навколишнього середовища визначені такі:

 • пріоритетність вимог екологічної безпеки;
 • дотримання екологічних стандартів, норм та лімітів використання природних ресурсів;
 • постійне покращення показників екологічної результативності підприємства;
 • попереджуючий характер заходів із захисту довкілля;
 • зведення до мінімуму утворення відходів;
 • організація роздільного збору відходів;
 • забезпечення вільного доступу заінтересованих сторін до інформації щодо екологічних аспектів підприємства і характеристик продукції відносно впливу на довкілля і здоров’я людини.

На підприємстві системно впроваджуються заходи з енергоефективності, завдяки чому середньорічні показники обсягів споживання енергетичних ресурсів в технологічному процесі виробництва становили 0,7кВт/кг.

Згідно звіту про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (річна) викиди забруднюючих речовин на підприємстві є суттєво нижчими за встановлені ліміти.

На підприємстві діє система роздільного збору і вивозу виробничих і побутових відходів спеціалізованими організаціями.

Виробник демонструє сталість постачальників сировини. За результатами оцінювання складників продукції, встановлено що продукція не містить:

 • важких металів (кадмію, свинцю, хрому VI, ртуті, миш'яку, барію, селену, сурми, кобальту);
 • алкілфенол етоксилати;
 • перфторовані алкілсульфонати;
 • етиленгліколю, озоноруйнівних речовин, галогенізованих органічних розчинників;
 • формальдегіду та формальдегідних смол;
 • фталатів.

У якості консерванту застосовується препарат що містить сполуку ізотиазоліонів (5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), ЕС № 247-500-7), об’єм вмісту якої не перевищує 0,0015% ( >1,5 г/кг) від загального об’єму готового продукту, що відповідає вимогам екологічних критеріїв.

Показник вмісту летких органічних сполук (ЛОС) у готовій продукції становить:

Найменування продукції

Показник ЛОС, г/л

Згідно
СОУ ОЕМ 08.002.12.019

Фактичний, за даними ТОВ «Снєжка- Україна»

Фарби водно-емульсійні:
«Снєжка Еко»

15

2,5

«Снєжка Макс Латекс»

15

5,8

«Снєжка Енержі»

15

4,7

«Снєжка Фреш Вайт»

15

4,7

«Снєжка Дизайн люкс»

15

<15

«Грунтувальна фарба»

15

<15

«Снєжка Супер Матт»

15

6,5

«Снєжка Вайт Ефект»

15

4,1

«Снєжка Кідс»

15

≤1

Фарби водно-емульсійні:
«Снєжка Стандарт Фасад»

15

10,4

«Снєжка Оптімал Фасад»

20

≤20

«Снєжка Акрилюкс Фасад»

20

≤20

Фарба водно-емульсійна:
«Снєжка Екстра Фасад»

20

≤20

Емалі акрилові водорозчинні:
«Супермаль акрилова»

60

37,8

«Снєжка для радіаторів»

60

43,2

Шпаклівка:
«Акрил-Путц FS 20 Фініш»

15

-

Інші складники лакофарбових матеріалів не місять речовин шкідливих для довкілля і здоров’я людини відповідно до міжнародної і європейської систем класифікації заборонених та таких що обмежуються згідно СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

При транспортуванні та продажу лакофарбових матеріалів використовуються контейнери (відра) поліпропіленові з кришками або відра металеві з кришками.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260: 2003 Тара і паковання спожиткові маркування. Загальні вимоги.

Матеріал для виготовляння споживчої тари придатний для переробки. Полімерні матеріали не містять сполук хлору.

Паковання марковане щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

При транспортуванні лакофарбових матеріалів застосовуються оптимальні схеми транспортування. Вибір транспортних засобів здійснюється за критеріями: екологічність, безпечність, зручність, співвідношення викидів СО2 до обсягів доставленої продукції (г/л), місткість машин.

Детальніше: www.sniezka.ua

Перевірено та сертифіковано