ТОВ «Гренландія НВП» отримало екологічний сертифікат на антисептичне мило для миття рук і тіла та мийних засобів ТМ “EXTREME WASH”, ТМ “Top Gear”, ТМ “I Med”, ТМ “ALENKA” (“Аленка”). Повний перелік сертифікованих засобів зазначений у сертифікатах № UA.08.002.533 та UA.08.002.534.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу та СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Ці стандарти розроблені у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу згідно з ISO 14040 і гармонізований екологічними критеріями на косметичні засоби програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (The Ecolabel Nordic Swan).

Основним завданням при впровадженні стандартів СОУ ОЕМ 08.002.12.007 та СОУ ОЕМ 08.002.12.065 є:

  • обмеження вмісту небезпечних речовин у засобах;
  • зменшення загальної токсичності засобів;
  • поліпшення показників ефективності засобів;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання;
  • зниження негативного впливу на водні екосистеми (для засобів що змиваються).

Вимоги цих стандартів охоплюють всі стадії життєвого циклу продуктів – від складників до паковання і адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP) та інших.

Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог Регламентів ЄС. До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок без вмісту барвників.

Екологічно сертифікована продукція зазначених категорій не містить сульфатів, силікону, ЕDTA та його солей, борної кислоти, боратів та інших шкідливих речовин класифікованих як мутагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо.

Мийні засоби не містять фосфатів, фосфонатів та цеолітів, алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілатів, формальдегіду та хімічних сполук, які його вивільняють.

На виробництві впроваджений системний контроль якості складників та готової продукції.

Косметичні та мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Перевірено та сертифіковано