46 найменувань сумішей будівельних сухих ТМ «Поліпласт» (сертифікат №UA.08.002.440) виробництва ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг сумішей будівельних сухих щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Вимоги цього стандарту гармонізовані з екологічними критеріями програм екологічного маркування типу І скандинавських країн (Nordic Swan) та США (Green Seal).

ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» приділяє значну увагу забезпеченню вироблення безпечної для здоров’я дюдини продукції та охороні навколишнього природного середовища.

Керівництвом підприємства визначена Екологічна політика, за якою ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» ставить собі за мету відповідати та дотримуватись міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту, визнає захист навколишнього середовища одним з найвищих пріоритетів та важливим фактором успішного розвитку бізнесу і має намір активно підтримувати принципи турботи про навколишнє середовище. Для реалізації екологічної політики щорічно визначаються екологічні цілі та заходи, спрямовані на їх досягнення. Впровадження таких заходів дозволяє знижувати навантаження на навколишнє природне середовище від виробничої діяльності підприємства. Зокрема, досягається зниження обсягів використання електроенергії, зменшення кількості викидів забруднюючих речовин, в т.ч. парникових газів, тощо.

Для виробництва своєї продукції ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» використовує безпечну сировину та інгредієнти переважно зарубіжного виробництва. Вони не містять летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, фталатів, інших органічних токсичних та канцерогенних сполук. Основну сировину для виробництва сухих будівельних сумішей ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» отримує від підприємства, для якого збереження природних ресурсів та захист клімату є вищими пріоритетами й яким значна увага приділяється питанням збереження біорізномініття на своїх кар’єрах.

Готова продукція ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» відповідає вимогам державних норм за показниками. Показник сумарної питома активність природних радіонуклідів є на 74 – 98% нижчими ніж встановлено державними нормами та екологічними критеріями.

Для пакування сумішей використовують паковання та тару (паперові мішки з полімерним вкладишем, пластикові каністри, відра), які не містять хлорованого або галогенованого матеріалу, є придатними для переробляння, не мають позначень та покриттів, що перешкоджають переробці, та можуть бути легко розділені на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Керівництво підприємства приділяє особливу увагу управлінню екологічними аспектами. На підприємстві визначена екологічна політика, екологічні цілі та впроваджуються заходи для їх досягнення. Підприємством також активно впроваджуються заходи з:

  • інформування споживачів про переваги екологічно сертифікованої продукції,
  • підвищення компетентності персоналу з питань щодо екологічної сертифікації продукції, застосування екологічного марковання та вимог екологічних критеріїв,
  • інформування постачальників сировини, інгредієнтів та споживчої тари про екологічну сертифікацію та вимоги екологічних критеріїв.

Більш детальніше про продукцію на www.poli-plast.ua.