16 найменувань мийних та чистячих засобів «EXTREME WASH» виробництва ТОВ «Гренландія НВП» додалися до асортименту екологічно сертифікованої продукції (сертифікат №UA.08.002.533).

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг мийних засобів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт гармонізований з екологічними критеріями на мийні засоби програм екологічного маркування типу І згідно з ISO 14024 ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan) і адаптований до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) та інших.

Екологічно сертифіковані мийні та чистячі засоби не містять не містять фосфор, ЛОС, цеоліти, алкілфенол етоксилати, перфторовані алкілати, формальдегід та хімічних сполук, які його вивільняють. Складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно з вимогами Регламенту ЄС CLP.

Мийні та чистячі засоби «EXTREME WASH» не класифікуються як небезпечні за класами та категоріями у межах класу відповідно до Регламенту ЄС CLP.

На виробництві впроваджений системний контроль якості складників та готової продукції.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить ма-ркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні техно-логіями.