Суміші будівельні сухі ТМ «КРУМІКС» («KRUMIX») виробництва ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс» повторно підтвердили відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.16.070 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 й, тим самим, подовжили термін застосування екологічного маркування на підставі екологічного сертифікату №UA.08.002.484.

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.16.070 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг матеріалів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Вимоги стандарту гармонізовані з екологічними критеріями на дану категорію продукції міжнародно визнаних програм екологічного маркування типу І скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel) та США (Green Seal).

У складі екологічно сертифікованих сумішей будівельних сухих ТМ КРУМІКС (KRUMIX) відсутні небезпечні складники з вмістом: летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, органічних сполук олова, галогенованих органічних зв’язуючих компонентів, галогенованих органічних антипіренів, галогенованих органічних або ароматичних розчинників, фталатів з алкильними групами (метил-, етил-, пропил, бутил або октил).

За результатами досліджень встановлено, що показник ефективної сумарної активності природних радіонуклідів екологічно сертифікованих сумішей знаходиться в межах від 16,0 до 37,6 Бк/кг, що значно нижче за встановлений державний норматив та згідно вимог екологічних критеріїв – 150 Бк/кг (державний норматив 370 Бк/кг).

На підприємстві впроваджена, діє та сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Впроваджуються елементи системи екологічного управління. Екологічна політика підприємства спрямована на: виробництво продукції з поліпшеними екологічними характеристиками, підвищення екологічної безпеки виробничих процесів, скорочення викидів забруднюючих речовин, зокрема парникових газів, зменшення обсягів утворення відходів.

На підприємстві використовують високоефективні технології, які дозволяють знизити використання палива та зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для технологічних процесів використовується обладнання іноземного та вітчизняного виробництва. Підприємством також вживаються заходи по скороченню обсягів утворення відходів.

Детальніше про продукцію ТМ КРУМІКС (KRUMIX) на www.krumix.ua.