Оцінювання продукції ТМ FARBMANN та TM KOLORIT виробництва ТОВ «Фарби Колорит» на відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу – проводилась за плановою повторною сертифікацію.

СОУ ОЕМ 08.002.12.019 розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU що затвердженні рішенням Єврокомісії від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків (документ зареєстровано під номером C(2014) 3429) (текст має відношення до ЄЕЗ) (2014/312/EC).

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006);
 • Директиви 2004/42/CE Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

СОУ ОЕМ 08.002.12.019 встановлює більш кращі ніж загальнообов’язкові показники і вимоги що спрямовані на:

 • обмеження вмісту небезпечних речовин у лакофарбових матеріалах;
 • поліпшення якості та строку служби лакофарбового покриття;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

За результатами оцінювання життєвого циклу лакофарбових матеріалів ТМ FARBMANN та TM KOLORIT сфера дії екологічного сертифікату № UA.08.002.333 поширює свою дію на:

 1. Фарбманн Фулкавер- Фарбманн Фулкавер- Farbmann Fullcover
 2. Фарбманн Карбон- Фарбманн Карбон- Farbmann Сarbon
 3. Колорит Легенда-Колорит Легенда- Коlorit Legenda
 4. Колорит Фемілі-Колорит Фэмили- Коlorit Family
 5. Колорит Ідол-Колорит Идол- Коlorit Idol
 6. Колорит Хісторі-Колорит Хистори- Коlorit History
 7. Колорит Династія-Колорит Династия- Коlorit Dynasty
 8. Колорит Силанит-Колорит Силанит- Коlorit Silanit

Виробник демонструє сталість постачальників сировини. За результатами оцінювання складників продукції, встановлено що продукція не містить:

 • важких металів (кадмію, свинцю, хрому VI, ртуті, миш'яку, барію, селену, сурми, кобальту);
 • алкілфенол етоксилатів;
 • перфторованих алкілсульфонатів;
 • етиленгліколю, озоноруйнівних речовин, галогенізованих органічних розчинників;
 • формальдегіду та формальдегідних смол;
 • фталатів.

Вміст летких органічних сполук (ЛОС) у складі сертифікованої продукції становить до 9,8 г/л, НЛОС – до 21,7 г/л. Фактичний показник вмісту ЛОС та НЛОС повністю відповідає вимогам встановленого екологічного стандарту і в понад 2 рази нижче ніж що встановлений Технічним регламентом щодо обмеження викидів ЛОС унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів.

Інші складники лакофарбових матеріалів не місять речовин шкідливих для здоров’я людини і довкілля, за класифікацією і експертною оцінкою згідно вимог міжнародної системи класифікації та маркування хімічних речовин та таких що обмежуються згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

При транспортуванні та продажу лакофарбових матеріалів використовуються контейнери (відра) поліпропіленові з кришками. Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260: 2003 Тара і паковання спожиткові маркування. Загальні вимоги.

Матеріал для виготовляння споживчої тари придатний для переробки за доступними в Україні технологіями. Полімерні матеріали не містять сполук хлору.

Детальніше про продукцію і виробника на www.kolorit.ua